Innspill til utredning deling Kristiansand

lokaler-songdaeln-4

I forbindelse med at Statsforvalteren nå skal utrede deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner, som følger grensene til de tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand, har organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter behov for å uttale seg om denne saken.

Organisasjonen AROP Støtte & Ettervernsenter er en frivillig og ideell organisasjon og har administrasjonstilhørighet i Kristiansand sentrum. ATROP er en bruker og pårørendeorganisasjon for mennesker med sammensatte utfordringer og deres familier (vold, seksuelle overgrep, rusavhengighet, psykisk uhelse og deres pårørende).

I 2015 søkte ATROP prosjektstøtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) til å opprette arbeidstreningskafeen Leóns Hjerterom i daværende Songdalen kommune. Hovedmålet med Kafe Leóns hjerterom er å tilby arbeidstrening med fokus på å hjelpe brukere ut i ordinært lønnet arbeid eller utdanning. Kafe Leóns Hjerterom er en Re-Start hvor deltakere kan «møte seg selv», og etter hvert gå fremtiden i møter med skole og arbeidsliv.

  • Kafe Leóns hjerterom er en arbeidstreningsarena som tilrettelegger for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet.
  • Kafe Leóns hjerterom er basert på sosialt entreprenørskap. Vår visjon og hovedmål er å forebygge og forhindre at ungdom og unge voksne blir stønadsmottakere, unge uføre og havner i ”Drop outs” statistikken.
  • Kafe Leóns hjerterom er åpen for allmenheten og er lokalisert på Nodeland i bydel Songdalen.

Målgrupper

• Utsatt ungdom/unge voksne fra 15 til 25 år, med psykiske helseproblemer eller rus.

• Unge voksne 25-35 som opplever å stå langt vekk fra arbeidsmarkedet.

Søknaden ble innvilget med en innretning i tilskuddsordningen som tilsvarte en varighet på tre år, og med mulighet for ytterligere to år under forutsetning av kommunal støtte etter de første tre år. Daværende Songdalen kommune støtte dette tiltaket med kr. 100.000 pr år i 2018 og 2019. Tiltaket ble drevet i en kombinasjon av statlig og kommunal driftsstøtte, samt noen salgsinntekter i kafedriften. Etter innspill fra deltakere ble det også utviklet en cateringstjeneste i denne perioden, som mange kommunale etater benyttet seg av.

Erfaringer og konsekvenser:

Driftsstøtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (Avdir) opphørt jf. innretningen i tilskuddsordningen ved utgangen av 2020, men etter sammenslåingen har nye Kristiansand kommune økt den kommunale bevilgningen med kr. 267.000 i 2020, kr 260.000 i 2021 og 400.000 i 2022 til drift av arbeidstreningstiltaket i bydel Songdalen.  Dette har latt seg gjøre fordi Kristiansand kommune, både før og etter sammenslåingen har tatt frivilligheten på alvor, og etablert mange gode tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner, lag og foreninger i hele den nye kommunen kan søke på- Kristiansand kommune - Tilskudd. Pr i dag driftes dette tiltaket med kommunal driftsstøtte, momskompensasjon til frivillige organisasjoner og salgsinntekter.  

Songdalen var en relativt liten kommune, med ca. 6.300 innbyggere, og det er umulig å drive et slikt tiltaket i Songdalen uten offentlig støtte. Vi kan vanskelig se for at oss en ny Songdalen kommune vil kunne iverksette tilsvarende tilskuddsordninger med de samme økonomiske rammer som Kristiansand kommune tilfører frivilligheten. Konsekvensen ved en deling vil da åpenbart bli at ATROP må gjennomføre en styrt avvikling av tiltaket, noe som vil få store konsekvenser for mange.

Brukere og deltakere

Siden våren 2016 og frem til dags dato har over 50 personer bosatt i Songdalen, men også Søgne og gamle Kristiansand vært tilknyttet tiltaket i arbeidstrening, i praksis eller som et aktivitetstilbud for en kort eller lengre periode. Mange av disse er begynt på studier, sluttført studier, fått jobb, noen har startet egen bedrift og noen er ferdig avklart og er i dag uføre.  

Kafe Leons hjerterom er en annerledes kafe som også har etablert en ATROP avdeling i kafedriften. Her tilbys også NADA (5 punkts) øreakupunktur som et drop-in tilbud og støtte/likepersonsamtaler for brukere/deltakere(innbyggere) med sammensatte utfordringer, bosatt i denne bydelen. Disse tilbudene er det mange, både deltakere og brukere som har benyttet seg av siden oppstarten, og er fortsatt et aktivt tilbud i dette tiltaket. Vår erfaring er også at brukere bosatt i Songdalen, også benytter tilbudene ved ATROPs hovedsenter i Kristiansand sentrum. Disse tilbudene er også eksempel på hvordan ATROP via dette tiltaket supplerer de kommunale tjenestene for mennesker med sammensatte utfordringer i denne bydelen.

Barn og unge og familier

I tillegg til de kommunale tilbudene til barn og ungdom, arrangerer også kafeen påske og juleverksted for barn bosatt i denne bydelen, og mange har benyttet disse tilbudene. I årene 2020 og 2021 måtte disse aktivitetene settes på «vent» pga pandemien. Vi har også barn som kommer innom og snakker med de ansatte etter skoletid, og besøker kafeen sammen med sine foreldre når det er skolefri. Hver sommer siden 2010 har Kafe Leons Hjerterom og ATROP arrangert mange ferieturer og ulike dag- og kveldsaktiviteter for barn og deres familier. Mange barnefamilier, også fra Songdalen har benyttet og benytter disse tilbudene.

Sosial møteplass

Kafe Leóns hjerterom er et samfunnsnyttig tiltak som får mye positiv omtale, og som har stor verdi for enkeltmennesker og innbyggerne i denne bydelen. I dag er det mange uføre og pensjonister som benytter Kafe Leons Hjerterom som en sosial møteplass, og derved støtter opp om og heier på tiltaket. Behovet for en sosial møteplass og kafe i denne bydelen er også nedfelt i dokumenter for gamle Songdalen kommune. En ren kafedrift har vært forsøkt flere ganger i denne bydelen, men kostnadene for driverne har blitt for store, og har medført tap.

Samarbeid

Før sammenslåingen hadde Kafe Leons Hjerterom et godt samarbeid med NAV, Enhet for livsmestring og Birkeli læringssenter/flykning tjenesten som alle henviste deltakere til tiltaket. Vi hadde også et godt samarbeid med de øvrige kommunale avdelingene, administrasjonen og rådmannens stab benyttet seg av cateringtjenesten. I månedsskifte nov/des 2019 ble det naturligvis en «brå» stopp både iht rekruttering, salg og catering da den praktiske utflyttingen og sammenslåingen tredde i kraft. I forkant av prosessen forventet vi at mange av våre samarbeidsrelasjoner ville forsvinne til nye arbeidsteder, da avdelinger og enheter skulle samkjøres og ble flyttet til Kr. Sand sentrum, og at dette ville naturlig nok ville få følger for rekrutteringsprosessen og salgsinntekter.

Vi har naturligvis erfart utfordringer knyttet til rekrutteringer og salgsinntekter i årene 2020 og delvis også 2021 knyttet til den omfattende sammenslåingsprosessen, men utfordringene kan også forklares med konsekvenser av koronapandemien og mye nedstengning, en pandemi som vi alle ble sterkt berørt av, og som vi erfarer at kommunen håndterte på en forbilledlig måte.

Tiltros for at flere tjenester har fått hovedbasen i Kristiansand sentrum erfarer vi at den nye kommunen har bidratt til nytenkning og utviklet mange gode løsninger- blant annet flere ambulante team, både for barn, ungdom og voksne. Tiltaket ATROP driver i bydel Songdalen er på vei til å utvikle nye og gode samarbeidsrelasjoner med ansatte i ulike kommunale etater som støtter opp om både rekrutering og salg. Her kan vi bl. annet nevne barnehager og skoler i bydel Songdalen, Kongsgård skolesenter, Livsmestring mf.

Kommentarer og innspill til kommunale tjenester som berører våre brukergrupper

Innbyggertorget og NAV

Kristiansand kommunen har etablert innbyggertorg i Søgne, Songdalen og Kristiansand sentrum. Her kan innbyggerne i bydel Songdalen henvende seg for å få svar på nesten alt om kommunens tjenester, dette anerkjenner vi som en positiv og god ordning. I tillegg har NAV Kristiansand etablert en daglig veileder og rådgivningstjeneste i bydel Songdalen (med utvidet åpningstid) som innbyggerne kan benytte. Åpningstidene ved NAV i gamle Songdalen kommune var begrenset, om du ikke hadde en avtale med en saksbehandler. Mange av NAVs tjenester er digitalisert og det er det grunn til å reise spørsmål ved om det er behov for daglige åpningstider i denne bydelen. Et godt alternativ kan være om NAV Kristiansand hadde opprette en ambulerende saksbehandlingstjeneste som møtte bruker i sitt nærmiljø/ved innbyggertorget i bydel Songdalen, etter avtale. Innbyggere som av ulike grunner opplever det vanskelig å dra til sentrum, ville trolig blitt godt ivaretatt ved en slik forankring.

Psykisk helse, rus og pårørende

Drop-in livsmestring (tidligere Enhet for livsmestring) har etter sammenslåingen fått sin hovedbase i Kristiansand sentrum, men har pr i dag også kontortid på Nodeland (Innbyggertorget) hver mandag. Vi har etter sammenslåingen ikke erfart noen negative tilbakemeldinger på redusert tilgjengelighet ved denne avdelingen, men flere har uttalt at de er fornøyde med sentraliseringen i Kristiansand sentrum, da de opplever å få sikret sitt behov for bl. annet anonymitet. 

Kommunen har også etablert flere ambulerende team som tilbyr oppfølgingstjenester til personer med rus- og psykiske helseutfordringer på Nodeland, men disse tjenestene er etter søknad/vedtak. For innbyggere som av ulike grunner opplever det vanskelig å dra til sentrum, vil en ambulant drop-in tjeneste (uten søknadsprosess) som kan møte innbyggeren der den er, i sitt nærområde, kunne ha en stor verdi. Vi finner også grunn for å orientere om at Kristiansand kommune, høsten 2020 lånte og innredet deler av underetg i Kafe Leons Hjerterom hvor formålet var utdeling av brukerutstyr til rusavhengige i denne bydelen. Kommunen var der hver torsdag ettermiddag/kveld, men dette tilbudet ble lite benyttet og ble avviklet høsten 2021.

En annen viktig satsning som Kristiansand kommunen har igangsatt er drop-in tilbud og mestringskurs for pårørende. Her har kommunen etablert en god og informativ webside for denne gruppen. Kristiansand kommune - Pårørende 

Familiens hus vest- bydel Songdalen Vi erfarer gode tilbakemeldinger fra brukergruppene på at Familiens hus vest har fått flere ansatte og nye lokaler som følge av sammenslåingen. Denne tjenesten inneholder bl.a fysioterapi for barn, jordmortjeneste, barnevern, PP-tjeneste, helsestasjon og familieveiledertjeneste og dekker derved mange grunnleggende oppfølgingstjenester til barn og barnefamilier.

Kommunale fagmiljøer

Som innbyggere, uavhengig om vi er barn, ungdom eller voksne er vi avhengige av gode og robuste offentlige tjenester. Det er mange fordeler ved at det er flere personer innenfor ett fagområdet, men også at fagkompetansen er tverrfaglig sammensatt. Dette gir flere muligheter for drøftingspartnere i utfordrende saker, og større mulighet for fagutvikling. Brukerne blir mindre utsatt ved sykdom og fravær, og det kan medføre mindre slitasje på ansatte. I små kommuner kan nærheten bli for tett mellom hjelper og den som har behov for hjelp, og innbyggerens behov for anonymitet og rettsikkerhet kan bli svekket.

Det er grunn til å bemerke her at Kristiansand kommune har lange og gode tradisjoner for å innlemme frivillige organisasjoner i sitt arbeid og tjenestetilbud som likeverdige partnere og samhandlingsaktører. Et eksempel på dette er at kommunen opprettet en tverrfaglig nettverksgruppe under pandemien, hvor frivillige organisasjoner og kommune ansatte møttes ukentlig på temas for oppdatering og samarbeid. Kommunen har også utviklet en svært god og informativ hjemmeside, og i tillegg laget en tiltaksbase på sine hjemmesider- https://lalinea.healthline.no/kristiansand  Formålet med tiltaksbasen er å informere innbyggerne hvor en kan henvende seg dersom en selv trenger hjelp, kjenner noen som trenger hjelp og/eller lurer på hvilke tilbud og tiltak kommunen eller frivillige organisasjoner kan tilby i kommunen. Målet er å styrke brukermedvirkningen, samarbeidet internt i kommunen, på tvers av kommunalområdene og med eksterne samarbeidspartnere og aktører.

Oppsummert

  • Ved en deling av Kristiansand kommune frykter vi at ATROP må gå for en styrt avvikling av Kafe Leons Hjerterom da vi ikke ser at en ny Songdalen kommune vil kunne opprette tilvarende tilskuddsordninger og økonomiske rammer som kommunen i dag tilfører frivilligheten.
  • Kafe Leons Hjerterom & ATROP støtter nåværende kommune som helhet, og erfarer at Kristiansand kommune er på vei til å utvikle mange gode tjenestetilbud til sine innbyggere. Vi anerkjenner at etablering av nye strukturer og sammenslåing tar tid å forankre på mange plan.
  • Vi tenker at Kristiansand kommune og NAV kan og bør utvikle flere ambulerende drop-in tjenester i bydelene.

Vi mener det i særdeleshet var ett klokt og nødvendig politisk vedtak, og sammenslå disse tre kommunen, sette i lys av de store og tunge samfunnsoppgavene kommune Norge står foran. Geografisk ligger disse tre kommunen nær hverandre og vi kan ikke se noen grunner for at de gamle kommunegrensene bør gjenoppstå.

Vi ønsker å avslutte våre innspill med å ønske statsforvalteren lykke til med den omfattende jobben som nå skal gjennomføres i utredningsarbeidet.

Mvh  Silje Camilla Kveldro, avdelingsleder Songdalen og Romina J Toregersen Perez, avdelingsleder Kr. Sand