Innspill til statsbudsjettet - barn og familie

sander-1

ATROP har i over 10 år drevet prosjektet Hjerterom- et støtte og aktivitetstilbud for risikoutsatte barn og ungdom, men i 2022 ble det brå stopp.

Konsekvenser av sammenslåtte tilskuddsordninger

I 2022 blei Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom slått sammen til en tilskuddsordning og forskriftsfestet. Målet med den sammenslåtte tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge har mulighet til mestring og deltakelse i samfunnet. Tilskuddsordninga skal bidra til å utvikle åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. På denne måten skal ordninga dempe konsekvenser ved fattigdom for utsatte barn og unge, men òg bidra til å forebygge framtidig utenforskap. Ordninga inneholder 12 ulike aktivitetstyper rettet mot utsatte barn og unge. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskott til de fleste aktivitetstypene.

ATROP har i 10 år fått tildelt midler fra den gamle ordningen Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge og med gode resultater, men sammen året som tilskuddsordningen ble slått sammen med flere og samtidig forskriftsfestet med nytt regelverk ble søknad for 2022 avslått. Bakgrunnen for dette er regelverket:

  • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte til prosjekter fra den nye og sammenslåtte tilskuddsordningen, må kommuner sende inn et bekreftelsesskjema. Kommuner må i tillegg forplikte seg til å rangere søknader fra andre aktører, noe som danner grunnlag for uro knyttet til skjønnsmessige vurderinger, og med fare for forfordelinger, manglende likebehandling og rettferdighet.

Regjeringen skriver i statsbudsjettet at sammenslåingen har bakgrunn i målet om å forenkle og effektivisere statlige tilskudd og er i tråd med tilrådingene fra evalueringa Fafo gjorde av Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge i 2018. 

I klage på vedtaksbrevet ATROP mottok i 2022 fremkommer det at organisasjonene nå må søke de enkelte kommuner. Dette bekreftes også i forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge § 2-1.Krav til deltakende kommune, hvor det her står:

  • En søknad må knyttes til den deltakende kommunen hvor hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra. Hvis prosjektet aktivt skal rekruttere deltakere fra andre kommuner, må søker sende inn én søknad for hver aktuelle kommune.

Over 60% av ATROPs ferie og fritidstilbud har vært et tilnærmet fylkesbasert tilbud til barn og unge i mange kommuner på Agder. Det sier seg selv at en slik omfattende søknad og rapporteringsordning som det nå er lagt opp til blir vanskelig for organisasjoner å ivareta. 

  • Det er åpenbart at regjeringen her har lagt opp til å forenkle og effektivisere statlige tilskudd og flyttet arbeidsoppgave nedover i systemet. Konsekvensene er at organisasjonene har blitt påført omfattende merarbeid.
  • Frivillige, ideelle og bruker - og pårørende organisasjoner har med gjeldende statlige regelverk blitt fratatt makt, myndighet og råderett over egne drift og aktivitetsnivå.

Frivillige, ideelle og bruker - og pårørende organisasjoner er en bærebjelke i samfunnet. Frivillig sektor skaper positive møteplasser og har stor betydning for innbyggernes (barn, unge og voksne) helse og trivsel. Frivillig innsats bidrar med verdifull aktivitet og støtte på en rekke områder og er nødvendig og god supplerende støtte for offentlige tjenester og etater. Det er urovekkende at regjeringen i liten grad har vektlagt dette i forskriften.

I vedtaksbrevet ATROP mottok i 2022 står det: «Departementet tar til etterretning at ATROP Støtte & Ettervernsenter mener at det nye regelverket og innretningen for tilskuddsordningen gjør det vanskeligere for frivillige organisasjoner å få tilskudd. Departementet er opptatt av at ordningen er treffsikker og har  høy måloppnåelse over tid. Departementet vil derfor følge med på effekter av den nye ordningen og vurdere eventuelle endringer i forskriften på bakgrunn av dette».

At ATROP har drevet et barne- og ungdomsprosjekt i 10 år som har vært treffsikkert og med høy måloppnåelse for barn- og deres familier berørt av lavinntekt, i mange kommuner i Agder fylke, bør det vel ikke være noe tvil om.

  • De nasjonale tilskuddsordningene må sikre nasjonale, regionale, fylkesbaserte og lokale tiltak.
  • Denne gjeldende tilskuddsordningen må også kunne sikres ved en fylkesbasert søknadsordning.
  • Tilskuddsordninger må ha langsiktig perspektiv slik at organisasjonene er sikret en forutsigbar drift. ATROP måtte i 2022 avlyse en rekke ferie og fritidsaktiviteter til stor fortvilelses for mange, og fikk i tillegg uforutsette utlegg knyttet til avbestillinger. Avbestillingsgebyrer vi ikke har fått dekket.

Vi hadde dessverre ikke anledning til å melde oss på selve høringen ,men håper allikevel at Familie- og kulturkomiteen og regjeringen lytter til det vi her skriver og som de nå har fått tilsendt.