Åpent brev til Stortingspolitikere vedr. søknader og tildelinger

jorun-15

I 2023 foregikk det en rasering av bruker og pårørendetilbud i Norge, da regjeringens omlegging av tilskuddsordninger til organisasjoner fikk store konsekvenser og tvang ATROP og andre organisasjoner som jobber med lavterskeltilbud, bruker og pårørendestøtte og ettervern i knestående.

Dette står i sterk kontrast til Hurdalsplattformen hvor det står «Regjeringen vil støtte opp om ideell sektor og ideelle tilbydere i helse- og omsorgssektoren, og frivillige og ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift. Frivillige gjør en uvurderlig innsats i helse- og omsorgssektoren. Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre muligheter til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. Regjeringa vil sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet. Regjeringa skal fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid».

De høylytte protestene i 2023 knyttet til tilskuddsordningene for frivilligheten nådde åpenbart ikke frem. Som ansatte i en frivillig organisasjon kan vi ikke sitte på gjerde uten å minne dere om hva som skjedde våren 2023, hvilke konsekvenser det fikk og stille krav om endringer.

I 2023 ble mange organisasjoner sterkt berørt av regjeringens omlegging av tilskuddsordninger, deriblant ATROP Støtte & Ettervernsenter som vi er ansatt i. Vi reagerte kraftig, protesterte utenfor Stortinget, men i desember fikk vi det endelige avslag fra HOD. Nå er vi kommet til 2024, og ATROP har igjen fått avslag, denne gangen på alle tilskuddsordningene vi har søkt på i Helsedirektoratet. 

ATROP er en bruker og pårørende organisasjon. Vi er ett lavterskel støttetilbud og ett ettervern for mange brukergrupper. I ATROP kan brukere og pårørende få samtaler uten ventetid, benytte telefontjenesten, møte likesinnede på innom-stikk, delta i ulike gruppe og aktivitetstilbud for voksne, bygge nytt nettverk, få arbeidstrening, språktrening, delta som bruker og pårørenderepresentant i ulike offentlige prosjekt og arbeidsgrupper, og nyttiggjøre seg ferieturer og aktiviteter for risikoutsatte barn og deres familier. Flere av disse tilbudene gjelder også avdelingen i bydel Songdalen og ved vår avdeling i Arendal. ATROP dekker ikke bare Agder, men mottar henvendelser fra mange steder i Norge. ATROP bidrar med en betydelig innsats i møte med brukere og pårørende, og er et viktig supplement til bl. annet sosiale, helse- og omsorgstjenester.  Vi samarbeider med mange ulike aktører i det offentlige.

Søknader for 2024

I avslag på søknad om tilskudd til Drift av Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter over statsbudsjettet 2024 kap. 765, post 72(Tilskuddsordning-Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester) er begrunnelsen for avslaget: «Søknaden avslås da det ikke er levert relevant dokumentasjon på samarbeid med kommuner. Det fremgår av regelverket at dokumentasjonen på samarbeid skal være for tiltaket det søkes om tilskudd til, inneholde kort beskrivelse av hva samarbeidet innebærer og være gjeldene for perioden det søkes om tilskuddsmidler til. Dokumentasjon på samarbeid med kommuner skal lastes opp sammen med søknaden og kan ikke ettersendes».

Dokumentasjon og beskrivelse på samarbeid med kommuner gjennom kommunens tilskuddsordninger fremkommer tydelig i alle våre årsrapporter, prosjektrapporter og regnskap. De kommunale vedtakene er fra år til år, og blir først vedtatt flere måneder etter at tilskuddsordninger til Helsedirektoratet blir sendt. Hvor mye tid, krefter og kapasitet forventes det at ATROP skal bruke på administrativt arbeid? Det er nærmest ufattelig at det kreves dokumentasjon på konkret samarbeid utover dette, og at det forventes vesentlig mer administrasjonsarbeid av frivilligheten. I tillegg blir det i Helsedirektoratets begrunnelse sendt ut signal om at bekreftelse på samarbeid må innhentes hvert år. Dette samsvarer ikke med Hurdalslattformen hvor det står «Regjeringa skal fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid»

I avslag på søknad om tilskudd til ATROP Støtte og veiledningstjenester over statsbudsjettet 2024 kap. 765, pos 72 er begrunnelsen for avslaget: «Søknaden nådde ikke opp i konkurranse med andre søknader på tilskuddsordningen. Vi vurderer at andre søknader på ordningen har høyere forventet måloppnåelse, det vil si at disse tiltakene er vurdert til å gi et mer betydelig bidrag til å nå målet for tilskuddsordningen. Vi vurderer også at andre søknader er av høyere kvalitet».

Dette er samme begrunnelsen som ble sent ut i forbindelse med endringsprosessene i tilskuddordninger i 2023, og som berørte mange organisasjoner og påførte oss en langvarig klageprosess. ATROP overlevde i 2023 fordi vi fikk tildelt 3.5 millioner som en redningspakke fra Agder fylkesting, samme sum som vi har søkt Helsedirektoratet om hvert eneste år, uten å bli møtt en eneste gang. ATROP har etter endringsprosessen i 2023 gjennomført relativt store tilpasninger og innrettet oss etter krav i denne tilskuddsordningen, og har bl. annet digitalisert og bygd opp ett helt nytt IT system med sikkerhetspakker og backup som er tilpasset tiden vi lever i. Dette har vi vedlagt mye dokumentasjon på, sammen med en rekke bruker -og pårørendeuttalelser og bekreftelser fra samarbeidspartnere. Vi har svart ut det som kreves av oss, og sitter nå med store spørsmål, for heller ikke dette er godt nok i behandling av ATROPs søknad i Helsedirektoratet.

Tilskuddsfordelinger 2024

I Hurdalsplattformen beskrives med store ord den viktige jobben frivillige organisasjoner bidrar med i samfunnet. Den er ikke bare viktig, den er nødvendig. Regjeringen skriver i plattformen at de vil sikre frivilligheten god finansiering, gi de stor frihet, hindre unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid. Det vi opplever i ATROP nå, er det totalt motsatte. I tilskuddsfordelinger for 2024 gjeldende Rådgivings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold, samt Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester som vi har fått innsyn i, leser vi en enorm skjevfordeling og urettferdig tildeling.  Her har noen få organisasjoner fått tildelt store summer fra tilskuddsordningene, noen organisasjoner har fått tildelt midler på mange søknader, noen har fått tildelt småsummer. ATROP hører til i en fjerde gruppe som ikke har fått tildelt noe, dette etter 14 års drift.

Disse fordelingene er graverende, og vanskelig og ta innover. De provoserer, og skaper en stor usikkerhet, og en stor psykisk belastning for alle ansatte, brukerne, pårørende og ikke minst for leder som må håndtere disse uforutsette prosessene. Her ønsker, og har vi behov for å bruke tiden og kreftene på våre brukere, pårørende, deltakere, alle de gode samarbeidsrelasjonene vi har, samhandlinger, fagutvikling og kollegafellesskap, men i stedet må vi bruke tiden og kreftene våre på møter, mailer og en kamp for vår eksistens og arbeidsplass.

Det er helt ubegripelig at vi nå må igjennom en tilsvarende prosess som vi sto i fjor. Her har vi grunnlagt en funksjonell organisasjon og arbeidsplass, og har ansatte med gode utdannelser. Flere er sosionomer, barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeidere, erfaringskonsulenter /likepersoner/mentorer og psykoterapeut med masse videreutdannelse. Vi er en stor flokk som trives og elsker jobben vår, og vi vet at det et stort behov for oss. Det er mange brukere og pårørende som opplever og forteller at de får god og nødvendig hjelp og støtte på veien mot tilfriskning i møte med oss, og at de får utviklet seg som mennesker.  Disse historiene vet vi det er mange lokalpolitikere, fylkespolitikere og stortingspolitikere som har hørt bli fortalt i direkte møter med brukere hos oss. I ATROP forventer vi at brukere, pårørende og alle andre besøkende skal bli møtt med tilstedeværelse og varme, og som hele mennesker uavhengig av bakgrunn, erfaringer kjønn, etnisitet mm.  Den medmenneskelige varmen merkes når en kommer inn i våre lokaler.

ATROP rommer en bred og mangfoldig målgruppe med rus, psykisk uhelse, vold og pårørendeerfaring. Mange av brukerne er volds- og overgrepsutsatte og svært mange bærer på barndomstraumer. Ut fra tildelingene kan vi ikke se at denne gruppen er blitt tilgodesett i tildelingene, til tross for at overgrep, vold og vold i nære relasjoner er ett satsningsområde, og også målgruppe for tilskuddet Rådgivings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold som er en av tilskuddsordningene vi har søkt på. 

At vi heller ikke fikk tildelt noe fra tilskuddsordningen Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester er ubegripelig med tanke på hvilke tilbud og aktiviteter vi tilfører bruker og pårørendegruppene.

Vi forventer og krever

  • at det utvises verdighet og respekt for tusenvis av ansatte som jobber i frivillig sektor, og forståelse for hvilke påkjenninger de bli påført av offentlige myndigheter ved uforutsigbare og skjevfordelende tilskudds prosesser
  • at frivilligheten kan sikre sine ansatte på lik linje med offentlige etater gjennom trygge, forutsigbare og gode tilskuddsordninger
  • at skjevutvikling av tilskuddsordningene blir rettet opp i, slik at en sikrer organisasjoner som søker en likeverdig, rettferdig og god finansiering
  • at det som skaper mistillit, detaljstyring og fratar organisasjonene stor frihet i regelverk blir fjernet
  • at det settes et maks tak på hvor mye den enkelte organisasjon kan få tildelt ut ifra geografisk organisering og nedslagsfelt, og hvor mange søknader en organisasjon kan sende og eventuelt få tildelt midler på
  • at søknadsprosesser blir vesentlig forenklet, slik at en kan hindre unødvendige søknadsprosesser, klage- og papirarbeid

Det vi opplever nå er en enorm skjevfordeling og skjevutvikling av tilskuddsordningene. Det er ikke holdbart at ansatte år etter år, må leve med at de ikke vet om de har en jobb å gå til om noen måneder, og at ansatte, brukere, pårørende og organisasjoner opplever seg overkjørt av offentlige myndigheter. Sånn skal vi ikke ha det i velferdsstaten Norge, slik er det ingen som ønsker eller skal bli møtt. Disse prosessene er umenneskelig og inhumane å stå i for alle berørte i ATROP.

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter forventer at vi blir verdsatt for alt det vi bidrar med i samfunnet, og at regjeringen og stortingspolitikerne anerkjenner, støtter opp om og sikrer oss midler til videre drift av organisasjonen. Disse prosessene er umenneskelig og inhumane å stå i for alle berørte i ATROP.

Jorun Marie