Handlingsplan 2017-2020

ADMINISTRASJONEN
• Tilby telefonkontakt, støtte, veiledning og parsamtaler til brukergruppen(likemannsarbeid)
• Kvalitetssikre våre tjenester gjennom veiledning, opplæring og skolering av medarbeidere, erfaringskonsulenter, likemenn og frivillige.
• Ivareta rutiner og systemer for kvalitetssikring, deriblant HMS og IK – MAT system
• Skape miljø for medlemsverving og sponsoravtaler
• Sikre gode økonomiske driftsforhold
o Utvikle ATROP Sentre/ avdelinger i samarbeid med kommuner
• Ivareta 1 fadderbarn (SOS barnebyer)

AKTIVITETER /ARRANGEMENTER (tilpasses lokale forhold)
• Tilby faste sosiale møteplasser for brukergruppene
• Tilby brukerkvelder og arrangere temakvelder
• Drive lederstyrte selvhjelpsgrupper/støttegrupper og relasjonskurs for rusavhengige, pårørende og for ungdom og voksne som har vokst opp med rus, vold og overgrep i nære relasjoner
• Arrangere familietreff/familiesamlinger og lokale / regionale turer for barn og ungdom
• Tilby pårørendekvelder og pårørendeuker
• Tilby NADA øreakupunktur, psykodrama og gestalt som et substitutt til ordinære aktiviteter og som et supplement til hjelpeapparatet
• Drive lavterskel arb. tiltak i samarbeid med sentrale aktører i næringslivet, NAV og kommuner
o Utvikle forum hvor nettverksbygging, støtte og likemannsarbeid kan utvikles.
o Utvikle nettverkstilbud med fokus på inkludering og samhold for minoritetsgrupper og aleneforeldre
o Arbeide for å tilby korttids brukerstyrt døgnbasert omsorg -, og rehabiliteringstilbud til ungdom/ voksne år som står i fare for å utvikle rusavhengighet og/eller psykiske problemer etter vedtak med hjemmel i barneverntjenesteloven og helse,- og omsorgstjenesteloven.

OPPLÆRING
• Tilby bruker & likemannsopplæring for målgruppene
• Rekruttere erfaringskonsulenter
• Undervisningspakke til flyktninger
o Temaer: Holdninger, konflikter/toleranse og konsekvenser av vold i nære relasjoner
• Utvikle mentor/likemannstjeneste for innvandrere/flykninger
• Utvikle undervisningspakke for unge voldsutøver i
o Mål: Forebyggende og hindre uønsket adferd

MARKEDSFØRING
• Drifte hjemmesiden www.atrop.no
• Utgi aktivitetsoversikt til brukergruppen
• Utgi nyhetsbrev minimum 2 ganger i løpet av året

REPRESENTASJONER OG SAMARBEID
• Tilby erfaringskompetanse i prosjekter, råd og utvalg som er av betydning for målgruppene.
o Utadrettet virksomhet som foredragsholdere på konferanser og andre arrangementer
o Utvikle ett godt og nært samarbeid med kommuner, NAV, barnevern, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner