Veien blir til mens vi går…

julenisser på loven
Juleverkested og julebord
28. oktober 2017
Lokaler Evje 4
ATROP avd. Evje & Setesdal
1. november 2017
b7f45cd07c6b5d1acc990f999239db74

Etter en minnerik og fin familieferie med 71 barn, ungdom og deres foresatte til Skallerup i Danmark (rep fra Agderfylkene og Telemark) må vi nå erkjenne at høsten har gjort sitt inntog og julehøytiden nærmer seg. Tusen takk til alle brukerne som for 6 året bidro til en kjempefin og meningsfull familieferie sommeren 2017. Pågangen til familieturene er stor og etterspørselen er større enn det vi har ressurser til å betjene. Vi krysser fingre for økt bevilgning for 2018 gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (BUFdir), med håp om at det blir mulig for ATROP å arrangere to familieturer til sommeren.

«Hva som venter bak neste sving,vet bare den som går videre»

I 6,5 år har initiativtaker og leder av ATROP Jorun Marie Kveldro fungert både som daglig leder og styreleder. Bakgrunnen for at ATROP ble etablert høsten 2010 er leders personlige erfaringer og erfaringer fra yrkeslivet. Jorun Marie har vokst opp i en dysfunsjonell familie og levd med en alkoholisert og voldelig partner. Hun er blitt seksuelt misbrukt av offentlig tjenesteutøver, og er mamma til et barn som ble utsatt for seksuelle overgrep av biologisk far. For å takle hverdagen utviklet hun avhengighet til medikamenter som etter kort tid endte opp med et stort medikamentmisbruk. Helbredelsen startet da hun kom seg ut av sitt voldelige og psykisk terroriserende parforhold og etter en terapeutisk prosess hadde overskudd både til jobb og studier.

Yrkeserfaring har hun fra
 Støttesenteret mot Incest(SMSO) i Agder – miljøarbeider i 5 år
 Incestsenteret i Telemark- initiativtaker og daglig leder i 6 år
 Bærum kommune – leder for to store bofellesskap(rus/psykiatri) i 3 år
 Asker kommune – Engløkka avl. hjem – miljøterapeut 1,5 år
 BUFETAT avd. St. Hansgården–miljøterapeut 2 år
 A-LARM (Rusorganisasjon)- daglig leder i 6 år
 Barnevern (miljøterapeut, tilsynsfører, avlastningshjem, beredskapshjem)
 Egen praksis

Jorun Marie er en av svært mange som har erfart sammensatte livsutfordringer og opplevde at det manglet et alternativt støtte og nettverkstilbud til denne gruppen. Hun har underveis stilt spørsmål ved fagarbeideres manglende kompetanse på relasjonsarbeid, traumebevisst omsorg og vært undrende til stigmatiserende holdninger overfor mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep, til rusavhengige og de som sliter med psykisk helse. Holdninger og verdisyn som skaper makt ubalanse og avstand i relasjoner og som dessverre fortsatt eksisterer den dag i dag.

Når et barn blir født trenger det næring, omsorg og trygghet fra sine omsorgspersoner. Det trenger stabilitet, forutsigbarhet og gode oppvekstvilkår for å utvikle sin identitet, selvbilde og selvfølelse. ATROP kunne markere sin 7 års dag 21. oktober 2017 og har nå begynt på «skolen». Verdigrunnlaget er tuftet på opplevelse – og erfarings basert læring, traumebevisst omsorg og hjelp til selvhjelp.

Det økonomiske rammevilkåret (grunnmuren) er relativt stabilt men gir fortsatt lite rom for vekst, i «huset» har vi en ansattgruppe med fagkompetanse og erfaringer vi er stolte av, og samarbeidsrelasjoner som utvikles som blomster og fine trær i hagen.

Våren 2017 var tiden moden for at Jorun Marie kunne forlate styrelederrollen og ønske det nye styret velkommen, og med viten om at ATROP «barnet» har overlevd voksesmertene og fått omsorg og støtte mens byggingen har pågått. ATROP har i dag et dedikert og bredt sammensatt styret som består av følgende person:

Styreleder: Line K Vennesland er utdannet sosionom og jobber pr i dag i barnevernet. Hun er bosatt i Evje -og Hornes kommune og er leder for AP i Evje -og Hornes.

Nestleder og daglig leder: Jorun Marie Kveldro er utdannet psykoterapeut m/ videreutdanning i veiledning og sos.ped og er bosatt i Songdalen kommune.

Styrerepresentant: Lisbeth Andersen har mange års erfaring fra næringslivet og er nestleder i Sanitetsforeningen og en aktiv Høyre politiker. Lisbeth har pårørendeerfaring til rusavhengig og er bosatt i Kristiansand kommune.

Styrerepresentant: Geir Christian Prosgaard har mange års erfaring fra næringslivet og har de senere årene utdannet seg til sosionom og jobber pr i dag i barnevernet. Han er bosatt i Kristiansand

Brukerrepresentant: Per Harald Abrahamsen arbeider i Lillesand kommune, enhet for psykisk helse og rus, avdeling for bo- og aktivitetstilbud. Han har brukererfaring som rusavhengig og bor i Lillesand med kone og tre barn.

Styrerepresentant: Romina J Perez er utdannet sosionom og har yrkeserfaring fra barnehage, førskole, skole og barnevern. Hun har selv vært utsatt for seksuelle overgrep, er ansatt i ATROP og bosatt i Kristiansand kommune.

Møte med Helsedirektoratet
Det er mye ansvar som påhviler ledelsen når en skal drifte og utvikle en organisasjon og et lavterskelsenter. Opplæring, organisering, forankre innhold og verdier, søknadsprosesser, klageprosesser og økte rapporteringskrav koster tid, krefter og ressurser. Spesielt har Jorun Marie (leder) fått merke disse belastningene på kroppen de siste årene. Rett før sommeren etterspurte vi derfor et møte med Helsedirektoratet for å drøfte noen av de overnevnte utfordringene, og gleden var stor da Helsedirektoratet imøtekom vår henvendelse og ønsket å besøke oss i ATROPs lokaler i Kristiansand i slutten av august.

Vi kan si det så enkelt at det ble et rørende og hjertegodt møte. Vi opplevde oss både sett og hørt og ble møtt med den annerkjennelsen vi syns vi fortjener, blant annet ros for at ATROP leverer grundige årsmeldinger. Vi ble gitt mulighet for å sende inn en kortfattet tilleggssøknad og i september fikk vi innvilget ytterligere kr. 340.000 for dette året.

Denne tilleggsbevilgningen har nå bidratt til at vi har kunne ansette Ruth Welle i en 50 % stilling. Hun er 48 år, utdannet sosionom og har selv personlige erfaringer med vold og rus(pårørende). Ruth er ansatt som administrasjonssekretær og skal være med å avlaste Jorun Marie med administrasjonsarbeid og i tillegg være avdelingsleder for ATROP avd. Evje & Setesdal.

Vi vil også takke Arbeid og velferdsdirektoratet for en overraskende tilleggsbevilgning på kr. 50.000,-. Denne tilleggsbevilgningen har bidratt til at vi har kunne øke åpningstidene ved arbeidstreningstiltak Kafe Leóns Hjerterom i Songdalen, samt utvikle en etterspurt cateringtjeneste.

Vi ønsker deg som leser dette en strålende fin høst 🙂